Trans-Sped beszerzésekre vonatkozó általános szerződési feltételek

Trans-Sped beszerzésekre vonatkozó általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) alkalmazandók minden anyag, eszköz vagy szolgáltatás beszerzése tárgyában kötött adásvételi, megbízási vagy vállalkozási típusú szerződésre (amely „Keretszerződés”, „Szerződés”, vagy „Egyedi Szerződés”), valamint megrendelésre („Megrendelő”), amelyet a Trans-Sped Kft. Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság és/vagy a  Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság és/vagy a  Trans-Sped-Papirusz Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Trans-Sped), mint vevő, megbízó vagy megrendelő köt a Keretszerződés, Egyedi Szerződés, vagy a Megrendelő tárgyát képező Szolgáltatást nyújtó Partnerrel (továbbiakban: Partner), a Partner és a Trans-Sped valamely tagja vagy tagjai együttesen „Felek”, külön-külön: „Fél”). Az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezései a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt kezelendők. Ha a Szerződés és az ÁSZF szövege között ellentmondás merül fel, úgy elsődlegesen a Szerződésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. A Szerződésben foglaltak teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Partner általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.

 

A Szerződés létrejötte, szerződéses jognyilatkozatok

A Keretszerződés vagy Egyedi Szerződés a mindkét Fél általi aláírásával jön létre. 

A Szerződés abban az esetben is létrejön a Felek között, ha a Partner ajánlata alapján a Trans-Sped arra elfogadó nyilatkozatot tesz írásban, vagy Megrendelőt küld a Partner részére az ajánlat szerinti tartalommal. Ez esetben a szerződés az elfogadó nyilatkozat, vagy a Megrendelő a Partner részére történő az ÁSZF 2. pontja szerinti kézbesítésével jön létre.

Keretszerződés esetén a keretszerződés alapján történő egyes lehívásokat a Partner részére történő megrendelés („lehívó megrendelés”) megküldésével kezdeményezi. A lehívó megrendelés a Felek közötti szerződés részét képezi.

A Partner a lehívó és az eseti Megrendelő elfogadására vonatkozó visszajelzést a Trans-Sped megrendelőjének kézhez vételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles írásban megtenni. A visszaigazolással a Partner megerősíti, hogy a Megrendelés tartalmára a mindkét fél által aláírt szerződés, vagy ennek hiányában a Megrendelés és az ÁSZF rendelkezései irányadóak és Partner ajánlatában foglalt feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben azok a megrendeléssel és az ÁSZF-fel nem ellentétesek. Amennyiben a megrendelés nem kerül 2 (kettő) munkanapon belül írásban visszaigazolásra, vagy visszaigazolás nélkül teljesül, azt úgy kell tekinteni, hogy a Partner valamennyi időpontot, mennyiséget és minden más feltételt a Megrendelő tartalmával azonosan elfogadott.

A szerződés megkötése, bármely módosítása, megszüntetése, továbbá a Felek által minden egyéb szerződéses jogkövetkezmény érvényesítése írásban, a Felek képviselői által cégszerűen aláírt formában történhet. A szerződéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok kapcsán azonban a Felek az egymás közötti kapcsolattartás és joggyakorlás céljából írásbeli formának tekintik az elektronikus levél (email) útján való kommunikációt is.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek szerződésben nevesített kapcsolattartóinak, kapcsolattartási címeinek, pénzforgalmi számláinak és bármelyik Fél egyéb adatainak megváltozása. Ezen változásokról az érintett Fél a másik Felet a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles értesíteni, melyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni. A másik fél visszaigazolásának hiányában az értesítés az ÁSZF 2. pontja szerint hatályosul.

 A Trans-Sped ajánlatkérése - ideértve a pályázati kiírásokat is - jelen ÁSZF tartalmával együtt minősül ajánlattételi felhívásnak, illetőleg a szerződés/megrendelés jelen ÁSZF tartalmával együtt alkotja az ajánlat elfogadását.

 


 

Értesítések

A Felek közti bármely, a szerződéssel/megrendeléssel kapcsolatos értesítést, jognyilatkozatot postai úton, ajánlott vagy tértivevényes levél vagy elektronikus levél útján kell megtenni („értesítés”).

A kézbesítési címeket a szerződés/megrendelés tartalmazza. A kézbesítési címre postázott értesítés a kézbesítés időpontjával vagy az értesítésben megjelölt más, későbbi időponttal hatályosul. Az értesítést az alábbi időpontokban kell megtettnek és kézbesítettnek tekinteni:

 

A szerződésben/megrendelésben megjelölt kézbesítési címre postázott értesítés kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen" vagy „nem kereste" jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a címzett a megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.

 


 

A teljesítés időpontja, késedelem

A Partner a szerződésben/megrendelésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles a teljesítés helyén szerződésszerűen teljesíteni. A Partner előteljesítésre csak akkor jogosult, ha az előteljesítésre vonatkozó igényét a Trans-Sped előzetesen írásban elfogadta.

Amennyiben a Partner a szerződés/megrendelés szerinti kötelezettségének nem tud a teljesítési határidőig maradéktalanul eleget tenni, az erről való tudomásszerzést követően késedelem nélkül, a teljesítési határidő leteltét megelőzően köteles a Trans-Sped -et értesíteni, és a teljesítés várható időpontját az értesítéssel egyidejűleg jelezni. A Partner az értesítés elmulasztásával okozott kárért, teljes körűen felel. Késedelmes teljesítés esetén a Partner késedelméből eredő minden esetlegesen felmerülő kár vagy költség a Partnert terheli. Amennyiben a Partner a teljesítési határidőt vagy – amennyiben van ilyen – a módosított teljesítési határidőt elmulasztja és ezáltal nem teljesít szerződésszerűen, az ÁSZF 8. pontja szerinti késedelmi kötbér fizetésére köteles. A teljesítési részhatáridőkre vagy a Felek által közvetlen egyeztetés útján egyedileg megállapított teljesítési határidőkre is fennáll a kötbérfizetési kötelezettség.

 

Amennyiben a Partner késedelme a Szerződésben foglalt eredeti vagy a Trans-Sped által elfogadott módosított teljesítési határidőtől számított 20 (húsz) naptári napot meghaladja, a Trans-Sped jogosult a teljesítést visszautasítani és a szerződéstől elállni, valamint a teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Emellett jogosult a szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítása érdekében harmadik személlyel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti fedezeti szerződést kötni, valamint a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért meghaladóan a szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenérték közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését követelni a Partnertől. A Partner köteles e felett megtéríteni a Trans-Sped szerződésszegésből eredő esetleges további kárát. Részteljesítés elfogadása esetében elállás helyett a Trans-Sped a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult a fenti jogkövetkezmények alkalmazása mellett.  

Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Partner a teljesítésre vonatkozó kötelezettségét az esedékességkor csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés a Trans-Sped -nek már nem áll érdekében, a Trans-Sped jogosult a teljesítést visszautasítani vagy a szerződéstől elállni és a kárainak megtérítését követelni. Részteljesítés esetében elállás helyett a Trans-Sped a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult a fenti jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

Ha a Trans-Sped a teljesítési határidőben vagy az elfogadott módosított teljesítési határidőben a Partner teljesítését indokolatlanul visszautasítja, úgy a Partner a határidő elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik.

 


 

A teljesítés formája és minősége

Partner az áru átadás-átvételével egyidejűleg köteles Trans-Sped részére átadni az áru minőségét tanúsító műbizonylatot, jegyzőkönyveket, gyártóművi bizonylatokat és az áru rendeltetésszerű használatához, karbantartásához, javításához szükséges tájékoztatást tartalmazó okmányokat, dokumentációt (pl. használati utasítás, érvényes garancia jegy), továbbá más, a Szerződésben/Megrendelésben hivatkozott dokumentációt.

A Partner kötelezettséget vállal arra, és kizárólagosan felel azért, hogy a Szerződés/Megrendelés szerinti kötelezettségeit a szükséges szakértelemmel és legnagyobb gondossággal, legjobb tudása szerint, a Trans-Sped szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembe vételével, valamint a magyar jogszabályok és szabványok, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírások és szokások betartásával kezeli, illetve teljesíti.

A Partner felelős a Szerződésben/Megrendelésben vállalt minden kötelezettségének szerződésszerű teljesítéséért, és felel az alkalmazott eszközök, módszerek, technikák, technológiák, sorrendek, eljárások, a felhasználásra kerülő anyagok, berendezések, készülékek, továbbá az általa igénybevett szolgáltatások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg más, bevont harmadik személy alkalmazza, használja fel, illetve építi be.

 


 

Szavatosság, hibás teljesítés

A Felek kötelesek a szerződésben/megrendelőn meghatározott valamennyi kötelezettségüknek eleget tenni. A Partner felelősséggel tartozik kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés megfelelőségéért, valamint a teljesítés szerződéses célra való alkalmasságáért.

A Partner kötelezettségeit a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, jó minőségben, hibátlanul és hiánytalanul köteles teljesíteni.

A Partner hibásan teljesít, ha a teljesítéskor a szerződés/megrendelő tárgyának mennyisége vagy minősége nem felel meg a szerződésben/megrendelőn meghatározott mennyiségnek és minőségnek, illetve, ha a szerződés/megrendelő tárgyának minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy alkalmatlan a szerződéses célra.

Mennyiségi hiba esetén a Partner köteles saját költségén a hiányzó szolgáltatást a Trans-Sped által jóváhagyott határidőn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig a hibát ésszerű határidőn belül kijavítani – melyről határidőről a Felek egyeztetnek -, vagy pedig a hibás anyagot, eszközt kicserélni, illetve a szerződésben/megrendelőben foglalt feladatait hibátlanul újra elvégezni.

A hibátlan teljesítés megtörténtéig a Trans-Sped a megküldött számlát nem köteles kifizetni, a számla fizetési határideje a hibátlan teljesítésig eltelt napok számával meghosszabbodik.

 


 

Ellenőrzés

Áru esetében

Az áru átvételét követően a Trans-Sped a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 5 (három) munkanapon belül megkezdi.

Ha a Trans-Sped mennyiségi vagy minőségi hibát nem észlel, cégszerűen aláírva a Partner részére eljuttatja a teljesítési igazolást. Amennyiben a Trans-Sped az ellenőrzés során minőségi vagy mennyiségi hibát tár fel, a Trans-Sped nem fogadja el a teljesítést, a hibáról jegyzőkönyvet vesz fel, és a hibát jegyzőkönyv Partner részére történő megküldésével haladéktalanul közli.

 

Szolgáltatás esetében

A Trans-Sped és a Partner által kijelölt személyek közösen meggyőződnek az elkészült munka/szolgáltatás vagy munkarész/szolgáltatásrész szerződésszerű teljesítéséről. Ha e vizsgálat folyamán vagy azt követően a Trans-Sped bármilyen mennyiségi vagy minőségi eltérést, hibát vagy hiányosságot állapít meg, akkor erről 10 (tíz) munkanapon belül jegyzőkönyvet vesz fel – melyet a Partner részére megküld - melyen megjelöli azokat a hibákat/hiányosságokat, melyek a szerződésszerű teljesítést kizárják.

 


 

Jótállás vagy Kellékszavatosság

A Partner a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, melynek időtartama 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) szerinti. Ettől eltérni csak kedvezőbb jótállási feltételekkel lehet.

A jótállási és kellékszavatossági időtartam kezdetét a szerződés szerinti szolgáltatás sikeres átadás-átvételének befejezésétől (teljesítési határidő) kell számítani. A jótállási és kellékszavatossági idő a javított rész vonatkozásában a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, cserélt dolgok esetén újra kezdődik.

 


 

Kötbér, a Partner felelőssége

Késedelmi kötbér:

A Partner a teljesítési határidő elmulasztása, illetve bármely egyéb késedelmes teljesítés vagy egyes részfolyamatok késedelmes elvégzése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, illetve részteljesítés elfogadása esetén a késedelemmel érintett teljesítés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára vetítetten a kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 25 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Partnert a teljesítési kötelezettség alól. 

 

Hibás teljesítésből eredő kötbér:

esetén a Trans-Sped a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, illetve részteljesítés elfogadása esetén a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértéke, mint kötbéralap után számított 10%-os mértékű hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni a Partnerrel szemben. 

 

Meghiúsulási kötbér:

A Partner érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, meghiúsulás, a teljesítés Partner által jogos ok nélkül történő megtagadása, illetve a Trans-Sped -nek a szerződéstől az ÁSZF 3. pontja alapján történő elállása esetén a Partnert meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja a szerződés, illetve megrendelés tárgyának nettó ellenértéke, a kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a. Emellett a Trans-Sped jogosult az ÁSZF 3. pontjában meghatározott további jogkövetkezményeket alkalmazni.

A Trans-Sped által kiszámlázott kötbérek összege kompenzáció útján kerül pénzügyi rendezésre a Partner által benyújtott számla összegéből. Amennyiben a kompenzálás nem lehetséges, úgy a Partner a kötbért a Trans-Sped erre irányuló felszólító levelének kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles a Trans-Sped -nek megfizetni.

Kötbérfizetési kötelezettség nem terheli a Partnert, ha a nem teljesítés, vagy késedelmes teljesítés a Trans-Sped -nek felróható okból következett be.

 


 

Jogszabályok, Munkabiztonság, környezetvédelmi szabályok

A Partner köteles a szerződés megkötése és teljesítése során minden olyan jogszabályt, hatósági előírást betartani, valamint teljesíteni valamennyi adatszolgáltatást, díjfizetést, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik vagy azzal összefüggésben áll. A Partner a szerződés teljesítése során mindvégig köteles betartani és betartatni a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési jogszabályokat.

A Partner köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges megfelelő képzettségű és szakértelemmel rendelkező munkaerő jelenlétéről, a munkaerő törvényben előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának, megfelelő szakképesítésének biztosításáról, és a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez szükséges technológia ismeretéről és ismertetéséről, valamint azok betartásáról és betartatásáról.

A Partner köteles biztosítani továbbá a szükséges tárgyi feltételeket, azaz a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, egyéb eszközök megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állását, valamint amennyiben szükséges, ezen eszközök munkavégzésre való alkalmasságát vagy megfelelőségét igazoló, a jogszabályok szerinti tanúsítványok meglétét. Az eszközök őrzéséről saját kockázatára és költségére folyamatosan köteles gondoskodni. A Partner biztosítja a védő eszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását, valamint megfelelőségüket igazoló, a jogszabályok szerinti tanúsítványok meglétét, illetve biztosítja a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközök meglétét és azok megfelelő használatát, működőképességét.

A Partner, közreműködői, valamint a Partner részére bármely jogviszonyban tevékenységet kifejtő személyek a szerződés teljesítésével összefüggésben végzett tevékenységük során kötelesek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok betartására. A szerződés teljesítése során keletkező esetleges hulladékokat a Partner köteles a vonatkozó jogszabályok szerint összegyűjteni, és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz elszállítani.

 


 

Ellenérték, Számlázási és fizetési feltételek

A Partner köteles megjelölni a szolgáltatás nettó ellenértékét, külön feltüntetve az azt terhelő esetleges adókat. Az ellenérték tartalmazza a Partner szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségeit és hasznát.

A Partner a szerződésben meghatározott ellenértéken felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, díjra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül.

A Partner a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítése esetén a Trans-Sped kiállítja a teljesítési igazolást, amelyet az ÁSZF 2. pontban foglalt értesítési szabályok szerint megküld a Partner részére („Teljesítési Igazolás”).

Az ellenérték összegéről a Partner csak a Teljesítési Igazolás birtokában állíthat ki számlát.

Számlázási cím a Trans-Sped szerződést kötő vállalatának a neve és címe, mely a Felek között megkötött Keretszerződésben/Egyedi Szerződésben, vagy a Megrendelőn rögzítésre kerül.

A Partner a Trans-Sped szerződést kötő vállalatának a nevére és címére kiállított számlát az aláírt teljesítési igazolással együtt köteles megküldeni. A teljesítés igazolás hiányában a Trans-Sped a számlát visszaküldi a Partner részére. A Partner a számlán köteles feltüntetni a szerződés és/vagy a megrendelés számát.

A postai úton benyújtott számla fogadásának helye szintén a Felek között megkötött Keretszerződésben/Egyedi Szerződésben, vagy a Megrendelőn rögzítésre kerül.

Elektronikus számlázás esetén a Partner az igazolt teljesítést követően a saját elektronikus számla szolgáltatóján keresztül kiállítja a számlát és azt az eszamla@trans-sped.hu e-mail címre nyújtja be a szükséges kísérő dokumentumokkal együtt. A számla kézhezvételének időpontja az a nap, amikor a számla a Trans-Sped elektronikus rendszerébe beérkezik.

A Trans-Sped a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Trans-Sped a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Trans-Sped fizetési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amikor a számla ellenértékét a Partner fizetési számláján a számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.

A Partner köteles a számláját a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállítani. Amennyiben a Partner ezen követelménynek nem tesz eleget, úgy a Trans-Sped a hatályos jogszabályi előírásoknak és az ÁSZF-nek nem megfelelően kiállított és megküldött számlát a Partner részére jogosult visszaküldeni és a Partnert a számla javítására, illetve a hiányok pótlására felszólítani.

Ebben az esetben a fizetési határidő számítása nem kezdődik el és a Trans-Sped fizetési kötelezettsége nem áll be mindaddig, amíg a számla szabályszerűen benyújtásra nem kerül.

Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik és a pénztartozása után a késedelembe esése napjától késedelmi kamat fizetésére kötelezett. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni. A késedelmi kamat mértéke és annak számítási módja igazodik a mindenkori törvényes késedelmi kamat mértékhez és számítási módjához, így vállalkozások közötti szerződés esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint, míg magánszemély Partnerrel kötött szerződés esetében a Ptk. 6:48. § rendelkezései szerint állapítandó meg. 

Amennyiben a Partnernek a Trans-Sped -del szemben esedékes pénzfizetési kötelezettsége keletkezik, a Trans-Sped jogosult bármely, a Partnerrel szemben a szerződésből vagy más, a Felek között fennálló egyéb jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Partner lejárt pénztartozását beszámítani, és erről a Partnert egyidejűleg tájékoztatni.

 


 

Bizalmas Információk

Bizalmas információnak minősül korlátozás nélkül az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény (Az üzleti titok védelméről) szerinti üzleti titok, valamint a szerződéssel, annak esetleges mellékleteivel vagy a Felek között fennálló jogviszonnyal kapcsolatos minden olyan információ, dokumentáció, adat, technikai, gazdasági vagy üzleti jellegű know-how, ismeret, amely bármilyen módon, közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a szerződéshez, illetve a Felek közötti együttműködéshez, vagy azzal összefüggésbe hozható („Bizalmas Információ”).

A Partnert a Bizalmas Információk vonatkozásában teljes körű titoktartás terheli. A Bizalmas Információt a Partner nem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására a Trans-Sped előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Partner köteles a Bizalmas Információt olyan módon megőrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

A Partner nem jogosult a Trans-Sped előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerződést engedményezni vagy létrejöttét közölni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Trans-Sped előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Trans-Sped nevét, vagy a Trans-Sped bármelyik munkavállalójának véleményét hirdetéseiben felhasználni. A Trans-Sped bármikor jogosult az előző feltételeknek való szigorú megfelelés követelésére, tekintet nélkül minden korábbi üzleti szokásra, gyakorlatra vagy üzletmenetre. A Trans-Sped számára itt biztosított igényérvényesítési lehetőségek a jogszabályokban meghatározott igényekkel együtt, azokat meghaladóan érvényesíthetők. A Partner egyes szerződésszegésére vonatkozó joglemondása nem jelent az ugyanilyen jellegű szerződésszegésekre vonatkozó további joglemondást.

 


 

Adatvédelem

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit.

A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő adatok, így különösen a szerződésben feltüntetett kapcsolattartó személy adatainak a kezeléséhez, valamint a szerződés teljesítése során a Partner által megjelölt cégekkel kapcsolatos természetes személyek (pl. kapcsolattartók, meghatalmazottak stb.) személyes adatainak kezeléséhez így különösen, de nem kizárólagosan a szerződés részeként a Trans-Sped részére történő átadásához a Partner az egyes érintettektől beszerezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő hozzájárulást, vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így a Trans-Sped általi kezelésének jogszerűségét más megfelelő módon biztosította. 

 


 

Bejelentési kötelezettség

A Partner a szerződés hatálya alatt haladéktalanul köteles a Trans-Sped -et írásban, a jelen ÁSZF 2. pont szabályai szerint értesíteni, ha fizetésképtelenségének megállapítása kapcsán ellene felszámolási eljárás kezdeményezésére kerül sor, illetve az arra illetékes szerve a végelszámolásáról, csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásáról dönt, vagy fizetőképessége bármilyen okból oly mértékben megromlik, hogy az veszélyeztetheti a szerződésszerű teljesítést. 

 


 

Vis maior

A Felet nem terheli felelősség kötelezettségei elmulasztásáért, ha annak oka ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható külső tényező (így különösen elemi csapások, sztrájk, háború, blokád, terrorcselekmény, tűz, robbanás, stb.), azaz „vis maior” esemény miatt következett be.

A szerződés teljesítésében akadályozott Fél a vis maior eseményről köteles a másik Felet indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb annak bekövetkezésétől számított 2 (kettő) naptári napon belül írásban tájékoztatni, feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza. Az értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmét, amennyiben az felmérhető az adott pillanatban. Amennyiben a vis maior esemény megszűnik, úgy erről a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell a teljesítés várható időpontjáról.

Amennyiben a vis maior helyzet több mint 60 (hatvan) napig akadályozza a szerződés teljesítését, a Trans-Sped jogosult a szerződést a Partnernek küldött írásbeli értesítéssel felmondani.

 


 

Szerződés megszűnése

A szerződés rendkívüli megszüntetése

A Trans-Sped a szerződésnek a Partner általi súlyos vagy ismételt megszegése, illetve a jelen fejezetben foglaltak bekövetkezése esetében jogosult a szerződéstől a Partnernek küldött írásbeli nyilatkozattal elállni, a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni. 

A Trans-Sped különösen az alábbi esetekben jogosult elállási vagy felmondási jogával élni:

 

A szerződés megszüntetése rendes felmondással

A Trans-Sped jogosult arra, hogy a szerződést részben, vagy egészben indokolás nélkül felmondja (rendes felmondás) vagy attól, ha azt jogszabály nem tiltja vagy korlátozza, választása szerint elálljon.

A Trans-Sped a jelen pont szerinti rendes felmondása vagy elállása esetén megtéríti a Partner részére a rendes felmondás vagy elállás időpontjáig a Trans-Sped által elfogadott, szerződésszerűen teljesített kötelezettségekért járó ellenszolgáltatást, valamint legfeljebb a fennmaradó ellenszolgáltatás összegéig a Partnernél a rendes felmondás vagy elállás alapján ésszerűen, indokoltan és igazoltan felmerült és esedékessé vált azon költségeket, amelyek a Partnernek a szerződés megszűnésével összefüggésben megtett minden intézkedése ellenére sem voltak elháríthatók. Egyéb megtérítésre a jelen pont szerinti rendes felmondással vagy elállással összefüggésben jogcímtől függetlenül a Partner nem tarthat igényt.

 


 

Csomagolás, szállítás (anyagok, eszközök; továbbiakban: áruk esetében)

Az egységes csomagolás, az árukárok minimalizálása és a legalacsonyabb szállítási költségek elérése érdekében minden, szerződés alapján megvásárolt árut/árukat úgy kell csomagolni, hogy megfelelő védelmet biztosítson a tartalmának, ideértve az elektrosztatikus kisülések és a nedvesség elleni védelmet is. Az előzőekben meghatározott csomagolási követelmények megsértése az áruk károsodását eredményezheti, ami a Trans-Sped választása szerint, az áruk Trans-Sped által nem megfelelőnek való minősítését eredményezheti. A nem megfelelő csomagolás és/vagy szállítási sérülés miatt visszautasított áruk a Partner költségére visszaküldhetők.

 


 

Alkalmazandó jog

A Szerződésre a magyar jog rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a jelen ÁSZF-ben: Ptk.) rendelkezései irányadóak.

 


 

A szerződés hatálya

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a Felek, illetve képviselőik cégszerű aláírásával lép hatályba, és főszabály szerint a Felek szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.

 


 

Viták rendezése

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.  Amennyiben a vita békés úton történő rendezése az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem vezet eredményre, úgy Felek a jogvitájuk elbírálására a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.